I Konkurs Historyczny "Przeszłość mojego regionu po polsku i angielsku"

26 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole I Konkurs Historyczny „Przeszłość mojego regionu po polsku i po angielsku”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Cezarego Błacha. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych naszej gminy i gmin sąsiednich, zainteresowanych tematyką historyczną i wykorzystaniem języka obcego jako narzędzia prezentacji dziedzictwa historycznego regionu. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał: Ludność mojego regionu wobec losów ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Uczestnicy konkursu przygotowali prezentacje multimedialne, prezentujące temat konkursu w postaci wywodu argumentacyjnego. Wyodrębnili własną tezę związaną z tematem konkursu, przytoczyli argumenty i przykłady potwierdzające tezę oraz argumenty i przykłady ją obalające. Na bazie przytoczonych przykładów sformułowali wniosek. Ostatnim elementem prezentacji było zaprezentowanie zagadnienia w języku angielskim. W ocenie prezentacji brano pod uwagę wartość merytoryczną, celowość doboru źródeł, twórcze podejście do tematu, ale również walory graficzne prezentacji – trafność i zwięzłość zaprezentowania tematu, adekwatność zastosowanych form wyrazu. Laureatki konkursu – Karolina Chłopek ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Suchedniowie (przygotowanie: p. Marta Przeworska) oraz Lena Kowalik ze Szkoły Podstawowej w Ostojowie (przygotowanie p. Małgorzata Miernik-Kłys) zaprezentowały wysoki poziom merytoryczny, docierając do mało znanych faktów z historii naszego regionu i prezentując je w atrakcyjny wizualnie sposób. Przedstawiły trudny i niejednoznaczny w ocenach temat stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej w kontekście nie tylko historycznym, ale także w wymiarze osobistym, ludzkim. Przesłania, jakie znalazły się w zaprezentowanych w konkursie prezentacjach, pozostawiły duże wrażenie na widzach Konkursu – uczniach klasy siódmej i ósmej naszej szkoły.

„Człowiek jest stworzony po to, by przekraczać samego siebie”

„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”

Udział uczniów klas starszych jako obserwatorów i odbiorców konkursu był nie tylko okazją do poznania nieznanej przeszłości własnego regionu, wyjścia poza ogólny, podręcznikowy sposób prezentacji tematu, ale sprzyjał również kształtowaniu analitycznej oraz krytyczno-kreatywnej postawy oglądu świata, umiejętności oceny wydarzeń historycznych i formułowania wniosków.

Temat konkursu dopełniała wystawa „Zła się nie ulęknę…” Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej z Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj